Użyjemy Raspberry Pi Pico w zestawie Bricks do podłączenia SSD1306.

Biblioteki

Musimy zainstalować bibliotekę OLED ale w starszej wersji, nazywa się:
Adafruit_SSD1306 2.5.1. W nowej wersji jest problem z jedną biblioteką dla Pico wewnątrz pakietu.

Zestawy PicoBricks są dostępne m. in. tutaj:
https://botland.com.pl/producent/582-pico-bricks

Kod programu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("Nie mozna znalezc wyswietlacza OLED, sprawdz podlaczenie!"));
    while(true);
  }

  display.display();
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
}

uint16_t i=0; //animacja - pozycja X

void loop() {
  display.setTextSize(2); // czcionka. Zalecany zakres: 1-2
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(i++,0); //zwiększ x po klatce
  display.println("Hello, world!");

  display.display();
  delay(500);
  if (i>100)  //jak animacja przekroczy 100 klatek - wróć na początek
    i=0;
  display.clearDisplay();
}

Tagged in: