Arkusze z egzaminów EE09 (E14)

PHP:

 1. 2020 06 02 (PHP)
 2. 20180602 PHP – PONIŻEJ SZKIC
 3. 20180603 (PHP)
 4. 20180604 (PHP)
 5. 20190101 (PHP)
 6. 20180101 (PHP)
 7. 20180102 (PHP)

JavaScript:

 1. 2018_06_05 (Jak napisać skypt do tego arkusza? PORADNIK)
 2. 20180606 (JS)
 3. e_14_2020_06_01 (JS)
 4. 20180105 (JS)
 5. 20180106 (JS)
 6. 2016 06 01(JS)
 7. 2018 01 09(JS)
 8. 2018 01 08(JS)
 9. 2018 01 07(JS)
 10. 2020 01 14(JS)

Arkusz 2 szkic

baza danych (1 tabela)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Czas generowania: 06 Lis 2020, 14:23
-- Wersja serwera: 10.1.36-MariaDB
-- Wersja PHP: 7.2.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Baza danych: `baza`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `pracownicy`
--

CREATE TABLE `pracownicy` (
  `id` INT(11) NOT NULL,
  `imie` VARCHAR(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `nazwisko` VARCHAR(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `stanowisko` INT(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indeksy dla tabeli `pracownicy`
--
ALTER TABLE `pracownicy`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `pracownicy`
--
ALTER TABLE `pracownicy`
  MODIFY `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

bar.html (lub bar.php)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="styl2.css">
    </head>
    <body>
        <div class="grid-container">
            <div class="header">
                Header
            </div>
            <div class="left1">
                Przykładowe menu
            </div>
            <div class="right1">
                <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRvDcKM6tORFq5VSV5673M6mh4JedVrcA1NUQ&usqp=CAU">
            </div>
            <div class="form1">
                <h1>Forumularz</h1>
                <form method="GET" action="rekrutacja.php">
                    Imię: <input name="imie"><br>
                    Nazwisko: <input name="nazwisko"> <br>
                    Stanowisko: <input name="stanowisko" type="number" min="1" max="4" step="1"><br>
                    <input type="submit" value="rekrutuj">
            </form>
            </div>
            <div class="footer">
                    Wykonał:111111
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

styl2.css niedokończony

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
.header {
    grid-area: header;
}    

.left1 {
    grid-area: left1;
   
}

.right1 {
    grid-area: right1;
}

.form1 {
    grid-area: form1;
}

.footer {
    grid-area: footer;
}

.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-areas:
      'header header'
      'left1 right1'
      'form1 form1'
      'footer footer';
    grid-template-columns: 40% auto;
    grid-template-rows: 80px 400px 400px 80px;
    background-color: #6c5656;
    padding: 10px;
    grid-gap:4px;
}

.grid-container > div {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
    font-size: 20px;
  }

rekrutacja.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php
 $imie = $_GET["imie"];  //wczytanie zmiennej imie z formularza (name="imie")
 $nazwisko = $_GET["nazwisko"];
 $stanowisko = $_GET["stanowisko"];

 $baza = new  mysqli("localhost", "root", "", "baza"); //polacz: user-root, haslo puste baza z arkusza
 if (mysqli_connect_errno())
    die( "Błąd SQL: ".mysqli_connect_error() ); //jesli blad to go wypisz
 $baza->set_charset("utf8"); //polskie znaki

 //z programu insert.php w pełnym panelu admina zapytanie SQL:
 $sql = $baza->prepare("INSERT INTO pracownicy VALUES (NULL, ?, ?, ?);"); //NULL w kolumnie AUTOINCREMENT - A_I zaznaczone
 if ($sql) // jeśli zapytanie jest poprawne w SQL
 {
        $sql->bind_param("ssi", $imie, $nazwisko, $stanowisko); //czwarta kolumna z bazy to NULL tu się o nią nie martw!
        $sql->execute(); //wykonaj w bazie!
        $sql->close(); //zamknij polecenie SQL i zwolnij pamięć
 }
 else
    die( 'Błąd SQL: '. $baza->error); //obsługa błędu SQL w zapytaniu
$baza->close(); //zamknij bazę
echo "Dodano dane rekrutacyjne do bazy!"; //wypisz komunikat z arkusza 2
?>