Ten poradnik dotyczy części aplikacji desktopowej z arkusza: Egzamin zawodowy inf.04 2023 styczeń

Tworzymy nowy projekt, wybieramy C#, aplikacja Windows Forms i potwierdzamy.

W pustym projekcie wybieramy plik Form1.cs i zmieniamy jego parametry tak aby pasowały do tych z arkusza. Zmieniamy rozmiar okna klikając na krawędź i przesuwając, żeby zmienić kolor tła naciskamy na nasze okno i w oknie właściwości szukamy BackColor, zmieniamy na LightSteelBlue.

Zmieniamy nazwę okna poprzez zmienienie właściwości Text. W tym przypadku zmieniamy na „Dodaj pracownika”.

Następnie musimy rozmieścić elementy wewnątrz okna.
Otwieramy przybornik (lewa krawędź ekranu, do góry, jeśli go nie ma, widok->przybornik), w kategorii Kontenery wybieramy GroupBox, przesuwamy go na nasze okno, zmieniamy jego rozmiar i pozycje w taki sposób, jak w arkuszu. Następnie zmieniamy nazwy groupboxów poprzez naciśnięcie ich i w oknie właściwości zmienianie wartości Text. Nazwy zmieniamy na „Dane pracownika” i „Generowanie hasła”.
Okno powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób:

Potem dodajemy i odpowiednio rozmieszczamy resztę elementów, wybierając je z przybornika, czyli pola tekstowe – TextBox, obok nich etykiety tekstowe – Label, listę rozwijaną – ComboBox, check boxy – CheckBox i przyciski – Button. Wszystkie te elementy można znaleźć w kategorii Typowe kontrolki. Po rozmieszczeniu ich, okno powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób.

Następnie można zmienić tekst w każdym elemencie zgodnie z arkuszem, poprzez zmienienie właściwości Text elementów.
Aby dodać opcje do listy rozwijanej, klikamy na nią i w oknie właściwości wybieramy Items, a następnie klikamy na ikonkę edycji obok.

Otworzy się okienko, w którym od nowej linii wpisujemy opcje.

Arkusz wymaga zmiany tła przycisków na SteelBlue i kolor ich czcionki na biały. Można to zrobić zmieniając właściwości BackColor, dla koloru tła i ForeColor, dla koloru czcionki. Kolejnym wymaganiem jest, aby pierwszy z check boxów był domyślnie zaznaczony, żeby to zrobić wystarczy zmienić jego właściwość Checked na True.
Na ten moment okno powinno wyglądać tak:

Do łatwiejszej pracy z kodem warto nadać elementom odpowiednie nazwy, zmieniając ich właściwość Name.
Ja nadałem im następujące nazwy:
-pole tekstowe z imieniem „name”
-pole tekstowe z nazwiskem „surname”
-lista rozwijana ze stanowiskiem „position”
-pole tekstowe z liczbą znaków „charCount”
-check box małe i wielkie litery „smallChar”
-check box cyfry „numbers”
-check box znaki specjalne „specialChar”
-przycisk generuj haslo „btnGenerate”
-przycisk zatwierdz „btnConfirm”

Aby dodać kod, który wykona się po naciśnięciu przycisku, naciskamy 2 razy na przycisk, otworzy się edytor kodu, a kursor będzie znajdować się w funkcji, która wykona się po naciśnięciu przycisku.

Poza funkcją przycisku wpisujemy:

1
string password = "";

Zakładając, że nazwy elementów są takie jak powyżej, kod w przycisku „generuj hasło” może wyglądać tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
string specialCharSet = "!@#$%^&*()_+-=";
password = "";
int charNum = int.Parse(charCount.Text);
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < charNum; i++)
{
     if (i == 0 & smallChar.Checked)
     {
          password += (char)rnd.Next(65, 91);
     }
     else if (i == 1 & numbers.Checked)
     {
          password += (char)rnd.Next(48, 58);
     }
     else if (i == 2 & specialChar.Checked)
     {
          password += specialCharSet[rnd.Next(0, 14)];
     }
     else
     {
          password += (char)rnd.Next(97, 123);
     }
}
MessageBox.Show(password);

Kod w przycisku „Zatwierdź” może wyglądać tak:

1
MessageBox.Show("Dane pracownika: " + name.Text + " " + surname.Text + " " + position.Text + " Hasło: " + password);