Biblioteka RapidXML pozwala na wygodne parsowanie plików XML.

Instalacja

  1. Przechodzimy na stronę https://sourceforge.net/projects/rapidxml/files/latest/download (zostanie pobrana paczka plików)
  2. Do głównego folderu projektu kopiujemy pliki: rapidxml.hpp, rapidxml_iterators.hpp, rapidxml_print.hpp, rapidxml_utils.hpp

Przykładowe zastosowanie:

kraje.xml:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?xml version="1.0"?>
<CountryStore>
    <Country short="PL" area="Europa">
        <Name>Polska</Name>
    </Country>
    <Country short="CN" area="Azja">
        <Name>Chiny</Name>
    </Country>
    <Country short="NGR" area="Afryka">
        <Name>Nigeria</Name>
    </Country>
</CountryStore>


main.cpp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

#include "rapidxml.hpp"

using namespace std;
using namespace rapidxml;

class Parser {

  public:
    void parseXML();
};

void Parser::parseXML() {
  xml_document < > doc;
  xml_node < > * root_node;

  ifstream input("kraje.xml");
  vector < char > buffer((istreambuf_iterator < char > (input)), istreambuf_iterator < char > ());
  buffer.push_back('\0');

  doc.parse < 0 > ( & buffer[0]);

  // przypisujemy główny węzeł XML'a
  root_node = doc.first_node("CountryStore");

  // Pierwsza pętla po węzłach "Country", w której odczytujemy atrybuty
  for (xml_node < > * element_node = root_node -> first_node("Country"); element_node; element_node = element_node -> next_sibling()) {
    cout << "Kontynent: " << element_node -> first_attribute("area") -> value() << endl;
    cout << "Skrot: " << element_node -> first_attribute("short") -> value() << endl;
    // Druga pętla odczytująca wartości węzła "Name"
    for (xml_node < > * subElement_node = element_node -> first_node("Name"); subElement_node; subElement_node = subElement_node -> next_sibling()) {
      cout << "Nazwa: " << subElement_node -> value() << endl;
    }
    cout << endl;
  }

  input.close();
}

int main(int argc, char ** argv) {
  Parser p;
  p.parseXML();
  return 0;
}
C