Operatory bitowe w zadaniach

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <bitset>

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
        int a = 5; //101
       
        cout << "W sysemie 10:" << a << endl
             << " w sysemie 2:"<< bitset<8>(a) << endl;
        cout <<"Zerujemy ostatni bit:";
        a >>=1;
        a <<=1;
        cout << bitset<8>(a) << endl;
       
        //lepsze rozwiązanie:
        a = 5;
        a = a & 0b11111110; //operator & wszędzie jedynka, tylko tam gdzie ma być zerowany - 0
        //lepiej napisać a= a & 254;
        //albo a= a & 0xfe;
        /////////////////////////////////////////
       
        //Zad 2 - ustaw pierwszy bit (ostatni w kolejności od prawej do lewej) na 1
       
        a = a | 0b00000001; //ustawiamy 1 tylko tam gdzie będzie zawsze 1
       
        //Zad 3 - zmienić bit pierwszy na przeciwny
            //  0b01010100
        a = a ^ 0b00000001;

    //Zad 4 - wyłuskać ostatni bit
        a = 0b01010101; // 00000001
        a = a & 0b00000001; //wyzeruje wszystkie inne bity oprócz ostatniego
       
        //wyłuskaj trzeci bit (od końca)
        a = a & 0b00000100;
        /////////////////////////////////////////
        // To samo na bajtach
        int a=65535; //4 - bajty po 8 bit (32 cyfry w systemie dwójkowym)
        //wyłuskać najniższy bajt
        a = a & 0x000000ff; // każdy bajt to 2 cyfry np. 00 - pusty, ff oznacza pełny (jak 1) a 00 pusty
        //wyłuskać przedostatni bajt
        a = a & 0x0000ff00;
        //jeśli przedostatni bajt zawiera np. kolor g
        //dodatkowo można go przesunąć
        a >>= 8; // 0x000000ff
       
        //Zad 6. Wyzerować najmłodszy bajt (pierwszy od końca)
        a = a & 0xffffff00;
       
        //Zad7. Ustawić ostatni bajt na 11111111
        a = a | 0x000000ff;
       
               
        cout << "Wypisanie w dwojkowym:" << bitset<32>(a) << endl;
        return 0;
}
C