Kod nawiązywania połączenia (tzw. handshake) oraz wysyłania odpowiedzi do klienta w C++.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <stdio.h>

#include <iostream>
#include <string>
#include "base64.c"
#include "sha1.c"
#include <fstream>
#include <sstream>

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")

using namespace std;

void printT(uint8_t* tab, int count) {
    cout << "{";
    for (int i = 0; i < count; i++) {
       
        cout << (unsigned int)tab[i] << ", ";
    }
    cout << "}";
}

void wifi_ws_generate_ssh1(char* source, char* generated)
{
    //Generuje odpowiedź da klucza wysłanego przez klienta websocket na HANDSHAKE (pierwszy GET)
    //UWAGA! Musi być przyznana pamięć dla generated 128
    //TODO wygenerować swoj Magic Key:
    const char* magicStringFX = "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11";//"7AC87B2C-9579-4E7D-8E5D-663F60E4797B";//"7ac87b2c-9579-4e7d-8e5d-663f60e4797b";
    //char *magicTest = "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11";
    char shaSourceGUID[128];//"dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ=="; //24
    strcpy_s(shaSourceGUID, source); //pierwsza czesc stringu to kopia
    strcat_s(shaSourceGUID, magicStringFX);
    char SHA1result[32];//21
    SHA1(SHA1result, shaSourceGUID, strlen(shaSourceGUID));
    Base64encode(generated, SHA1result, strlen(SHA1result));
}

void wifi_ws_handshake_send(char* wsKey, uint8_t channel, char* handShake)
{

    char wsKeyResponse[128];
    wifi_ws_generate_ssh1(wsKey, wsKeyResponse);
    snprintf(handShake, 1023, "HTTP/1.1 101 Switching Protocols\r\nUpgrade: websocket\r\nConnection: Upgrade\r\nSec-WebSocket-Accept: %s\r\nSec-WebSocket-Protocol: lws-minimal\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\n\n", wsKeyResponse);
    //"HTTP/1.1 101 Switching Protocols\nUpgrade: WebSocket\nConnection: Upgrade\nSec-WebSocket-Accept: BG/pdcLBIS/cwqVQmA3LWkinc7U=\nSec-WebSocket-Protocol: lws-minimal\n");
    signed int l = strlen(handShake);
}int main() {

    WSADATA wsaData;

    int result = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
    if (result != NO_ERROR)
        printf("Initialization error.\n");

    //cz2
    SOCKET mainSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (mainSocket == INVALID_SOCKET)
    {
        printf("Error creating socket: %ld\n", WSAGetLastError());
        WSACleanup();
        return 1;
    }

    //cz3
    sockaddr_in service;
    memset(&service, 0, sizeof(service));
    service.sin_family = AF_INET;
    //service.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
    InetPton(AF_INET, (PCWSTR)"127.0.0.1", &service.sin_addr.s_addr); //adres nasłuchujący
    service.sin_port = htons(8080); //port

    if (bind(mainSocket, (SOCKADDR*)&service, sizeof(service)) == SOCKET_ERROR)
    {
        printf("bind() failed.\n");
        closesocket(mainSocket);
        return 1;
    }

    if (listen(mainSocket, 1) == SOCKET_ERROR)
        printf("Error listening on socket.\n");
    SOCKET acceptSocket = SOCKET_ERROR;
    printf("Waiting for a client to connect...\n");

    while (acceptSocket == SOCKET_ERROR)
    {
        acceptSocket = accept(mainSocket, NULL, NULL);
    }

    printf("Client connected.\n");
    mainSocket = acceptSocket;


    int bytesSent;
    int bytesRecv = SOCKET_ERROR;
    char sendbuf[4048] = "Server says hello!";
    char recvbuf[4048] = "";

    bytesRecv = recv(mainSocket, recvbuf, 4048, 0);
    printf("Bytes received: %ld\n", bytesRecv);
    printf("Received text: %s\n", recvbuf);

    char handShake[1024]; //Access-Control-Allow-Origin: *
    char* websocketKey = strstr((char*)recvbuf, "Sec-WebSocket-Key: ");
    if (websocketKey)
    { //znaleziono klucz Handshake w żądaniu HTTP
        websocketKey += 19; //"Sec-WebSocket-Key: " dalej
        printf("Websocket connection! Sending HTTP handshake.\r\n");
        char* websocketKeyEnd = strchr(websocketKey, '\r');
        if (!websocketKeyEnd)
            websocketKeyEnd = strchr(websocketKey, '\n');
        if (!websocketKeyEnd)
        {
            printf("ERROR: \r or \n not found after the key!");
        }
        else
        { //znaleziono \r lun \n po kluczu handshake
            char wsKey[64];
            uint8_t wsKeyLen = websocketKeyEnd - websocketKey; //dlugosc to wskaznik konca-poczatku
            if (wsKeyLen <= 63)
            { //max dlugosc klucza hs

                memcpy(wsKey, websocketKey, wsKeyLen); //zapisz klucz do nowej zmiennej
                wsKey[wsKeyLen] = '\0'; //zakoncz string
                wifi_ws_handshake_send(wsKey, 0, handShake); //wyslij odpowiedz handshake z nowym kluczem
            }
            else
            {//za dlugi klucz w naglowku HTTP (powinno być <32 znaki ma 64 ale i to nie starczylo
                printf("ERROR: too long websocketKey: %i\r\n", wsKeyLen);
            }
        }

    }
    else
    {
        printf("Websocket key not received from client - broken HTTP header!\r\n");
    }

    //wysyłamy odpowiedź
    bytesSent = send(mainSocket, handShake, strlen(handShake), 0);
    printf("Bytes sent: %ld\n", bytesSent);


    while (1)
    {
        bytesRecv = recv(mainSocket, recvbuf, 32, 0);

        if (bytesRecv == 0 || bytesRecv == WSAECONNRESET)
        {
            printf("Connection closed.\n");
            break;
        }

        if (bytesRecv < 0)
            return 1;

        printf("\nNew QUERY! Bytes received: %ld\n", bytesRecv);
        //printf("Received text: %s\n", recvbuf);
        for (int i = 0; i < bytesRecv; i++) {
            int zmienna = (uint8_t)recvbuf[i];
            printf("%i,", zmienna);
        }
        int zmienna2 = (uint8_t)recvbuf[0];
        unsigned int fin = zmienna2 >> 7;
        cout << "\nFIN: " << fin;
        unsigned int opcode = zmienna2 & 0b00001111; // 4 ostatnie bity
        cout << "\nOpcode: " << opcode;
        if (opcode == 0x8) {
            return 0;
        }
        unsigned int pay_len = recvbuf[1] & 0b01111111;
        cout << "\nPayload length: " << pay_len;
        uint8_t maska[4];
        memcpy(maska, recvbuf + 2, 4);
        printT(maska, 4);
        uint8_t DECODED[1024];
        char* ENCODED = recvbuf + 6;
        for (int i = 0; i < pay_len; i++) {
            DECODED[i] = ENCODED[i] ^ maska[i % 4];
        }
        DECODED[pay_len] = '\0';
        cout << "\nWiadomosc: " << DECODED;
        printT((uint8_t*)ENCODED, pay_len);
        uint8_t answer[2048];
        answer[0] = 1 << 7;
        answer[0] |= 1;
        answer[1] = 0 << 7; // brak maski; w odp nie robimy maski
        answer[1] |= pay_len;
        memcpy(answer + 2, DECODED, pay_len);
        send(mainSocket, (char*)answer, pay_len+2, 0);
    }

    system("pause");

    return 0;
}
C