Nucleo posiada wiele wspaniałych funkcji, w innym poradniku pisałem jak wykorzystać jego programator i złącze SWD do programowania zewnętrznych układów STM32 (np. BluePill). Dziś napiszę jak podłączyć w jednej linii je tak: USB -> Nucleo (STM32 F103RB) -> BluePill tak, aby korzystać z konsoli UART i zasilania Nucleo.

Jeśli nie chcemy bawić się lutownicą na oryginalnej płytce Nucleo, a chcemy skorzystać z jej konsoli UART, wystarczy zaprogramować przekierowanie UART na Nucleo tak, żeby dane z portu UART1 otrzymującego dane z BluePill kierować na port UART2 podłączony standardowo do USB.

Połączenia

Po pierwsze podłączamy SWD jak to wcześniej już opisałem w sekcji WARIANT DRUGI tutaj:
http://fx-team.fulara.com/stm32f103c8t6-stm32-bluepill-pierwsze-kroki-arduinoide/

Mamy podłączone 3 przewody z SWD do BluePill (do złącza przeznaczonego dla SWD), oraz przewód reset z SWD do pinu R w BluePin.

Teraz dodatkowo:
Podłączamy zasilanie 5V z Nucleo do BluePilla, czyli wyjście 5v podłączamy do 5v BluePill, oraz GND do G.

Łączymy na krzyż UART1 z obu urządzeń czyli
Nucleo UART1 <-> BluePill UART1
TX PA9 <-> RX PA10
RX PA10 <-> TX PA9

CubeMX

Po obu stronach w projektach włączamy UART1 zmieniamy jedynie szybkość transmisji na 9600 (na obu portach) bo będziemy przesyłać znak po znaku. Szybciej się da, ale mi to nie było potrzebne, przy dużych kod może gubić bajty (trzeba o to zadbać dodatkowo, a przy 9600 nie trzeba).
USART1-> Parameter Settings -> Basic ->Baud Rate: 9600

Włączamy przy UART1 na Nucleo tryb przerwań
USART1 -> NVIC -> USART1 Global Interrupt Enable

W Nucleo standardowo włączony jest UART2 do transmisji USB, szybkość tego portu może pozostać 115200.

Programowanie

Podłączony w ten sposób zestaw można programować zarówno Nucleo jak i BluePill, w celu połączenia z Nucleo zwieramy tylko 2 zworki ST-LINK, ale UWAGA! Przy podłączonych zworkach programator SWD też działa (wysyła na zewnątrz flash) więc w celu zaprogramowania Nucleo odłączamy na chwilę BluePill.

Podobnie do wyjścia można zaprogramować też wejście (z UART2 przekierowanie na UART1 w tej samej funkcji przerwania, tylko osobnym bloku if).

Kod

Najważniejsza jest funkcja przerwania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
  if (huart->Instance == USART1) //FX: if our USART1 port PA9 PA10
  {
          if (!usartIrq)
                  usartIrq = 1; //obsłuż diodę przerwania

          HAL_UART_Transmit(&huart2, byte, 1, 1);

                    /* Receive one byte in interrupt mode */
          HAL_UART_Receive_IT(&huart1, byte, 1);
  }
}

oraz włączenie oczekiwania na pierwszy transfer tuż przed pętlą while(1):

1
2
3
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, byte, UARTSIZE);
  printfx("..started\r\n");
  /* USER CODE END 2 */

Projekt na Nucleo wygląda w całości tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  *
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  *
  ******************************************************************************
  */

/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;
UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */
char buf_printf[100]; //max printf length

#define printfx(f_, ...) snprintf(buf_printf, 100, (f_), ##__VA_ARGS__); \
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buf_printf, strlen(buf_printf), 1000);


volatile uint8_t usartIrq = 0;

#define  UARTSIZE 1
uint8_t byte[UARTSIZE]; //1 bajt do transmisji
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */

int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  printfx ("STM32F103RB.. listening on UART1 (PA9 & PA10) buffer:%i...", UARTSIZE);

  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, byte, UARTSIZE);
  printfx("..started\r\n");
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
          if (usartIrq)
          {
               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); //patrz niżej komentarz przy greenLed  - tu zmieniliśmy nazwę na externLed przy PB8 w Pinout View- do tego portu podłączamy albo buzzer, albo diodę zewnętrzną jak niżej opisano
           HAL_Delay(200);
               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET); //patrz niżej komentarz przy greenLed  - tu zmieniliśmy nazwę na externLed przy PB8 w Pinout View- do tego portu podłączamy albo buzzer, albo diodę zewnętrzną jak niżej opisano
               usartIrq = 0; //obsłużono przerwanie
          }
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
          HAL_Delay(1);
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */

void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  */

  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */

  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/**
  * @brief USART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */

static void MX_USART1_UART_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */

  /* USER CODE END USART1_Init 0 */

  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */

  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 9600;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */

  /* USER CODE END USART1_Init 2 */

}

/**
  * @brief USART2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */

static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */

  /* USER CODE END USART2_Init 0 */

  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */

  /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */

  /* USER CODE END USART2_Init 2 */

}

/**
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */

static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
  if (huart->Instance == USART1) //FX: if our USART1 port PA9 PA10
  {
          if (!usartIrq)
                  usartIrq = 1; //obsłuż diodę przerwania

          HAL_UART_Transmit(&huart2, byte, 1, 1);

                    /* Receive one byte in interrupt mode */
          HAL_UART_Receive_IT(&huart1, byte, 1);
  }
}
/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */

void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */

void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

ST-Link v2 i BluePill – debugger

Piny podłączamy analogicznie (5v-5v, GND-GND, dwa przewody SWD do ST-Linka v2).
Problem może pojawić się przy debuggerze ST-Linka, nie chce się resetować, tu jest rozwiązanie:
https://forbot.pl/forum/topic/17246-debugowanie-blue-pill-za-pomoca-st-link-v2-w-srodowisku-sw4stm32/
Fragment:
Problem z błędem dot. resetu podczas debugowania w SW4 przez SWD można obejść edytując plik konfiguracyjny, który jest tworzony w katalogu projektu po dodaniu nowej konfiguracji:

RUN -> Debug Configurations…

Trzeba kliknąć na nasz projekt prawym klawiszem myszy „Nazwa projektu”, -> Debug Options i po prawej w drzewie projektu dodać w drzewie do STM32Cortex-M C/C++ Application – pojawi się nowa konfiguracja „Projekt Debug”. (Trzeba teraz dodać plik .elf w polu „C/C++ Application” – tego nie musiałem już robić)
Następnie w zakładce „Debugger” po drodze można dodać opcję w polu
„OpenOCD Command” na końcu OpenOCD Options: -d3 (lub -d2)
dzięki czemu w konsoli debugera wyświetli się więcej informacji. Poniżej w Configuration Script należy zaznaczyć opcję „User Defined”, kliknąć przycisk Browse… i otworzyć do edycji plik .cfg w pliku tym (na samym dole – lub w środku) trzeba pozbyć się wpisu

„srst_only”

Od tej pory procek będzie resetowany prawidłowo i możliwe będzie debugowanie po kliknięciu w robala w pasku narzędzi a połączenie z st-linkiem nie wymaga linii reset. W moim przypadku to jedyny sposób na uruchomienie debugera bo nie pomagało nawet fizyczne podłączenie resetu.

W trueSTUDIO natomiast konieczne jest podłączenie linii resetu do płytki.

W zakładce „Startup” na dole można też odznaczyć opcję „set breakpoint at: main ” która w niektórych wersjach gdb powodowała błędy. Najlepiej dodać własne breakpinty.

Tyle wystarczy aby debugować oryginalne procesory STM32 ostatnio jednak bardzo często spotykane są płytki z klonami STM.

C, STM32