Inicjacja połączenia serwerowego Windows w VC++

Pobieramy biblioteki sha1 i base64 z poprzedniego wpisu http://fx-team.fulara.com/sha1-64base-websocket-handshake/

Prosta aplikacja otwierająca port serwera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <stdio.h>

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")

int main() {

        WSADATA wsaData;

        int result = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
        if (result != NO_ERROR)
                printf("Initialization error.\n");
       
        //cz2
        SOCKET mainSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
        if (mainSocket == INVALID_SOCKET)
        {
                printf("Error creating socket: %ld\n", WSAGetLastError());
                WSACleanup();
                return 1;
        }

        //cz3
        sockaddr_in service;
        memset(&service, 0, sizeof(service));
        service.sin_family = AF_INET;
        //service.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
        InetPton(AF_INET, (PCWSTR)"127.0.0.1", &service.sin_addr.s_addr); //adres nasłuchujący
        service.sin_port = htons(27015); //port

        if (bind(mainSocket, (SOCKADDR*)&service, sizeof(service)) == SOCKET_ERROR)
        {
                printf("bind() failed.\n");
                closesocket(mainSocket);
                return 1;
        }

        if (listen(mainSocket, 1) == SOCKET_ERROR)
                printf("Error listening on socket.\n");
        SOCKET acceptSocket = SOCKET_ERROR;
        printf("Waiting for a client to connect...\n");

        while (acceptSocket == SOCKET_ERROR)
        {
                acceptSocket = accept(mainSocket, NULL, NULL);
        }

        printf("Client connected.\n");
        mainSocket = acceptSocket;
        return 0;
}

Klient

Aby sprawdzić, czy się połączy klient najprościej wpisać w przeglądarkę

1
http://localhost:27015

Nie połączy się przeglądarka, ale konsola odpowie (trzeba jeszcze wysłać nagłówki odpowiedzi HTTP, żeby zadziałał program).

C

Tagged in:

, , ,