Program zlicza pojedyncze i podwójne kliknięcia w przycisk wyświetlając wynik na wyświetlaczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define BUTTON 10
#define DOUBLECLICKINTERVAL 500
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

unsigned long lastClickTime = 0;
unsigned long doubleClickInterval = 500; // Interval between double clicks in milliseconds

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("Nie mozna znalezc wyswietlacza OLED, sprawdz podlaczenie!"));
    while(true);
  }
  pinMode(BUTTON, INPUT);
  display.display();
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
}
uint8_t counted=0;
uint16_t singleclick=0;
uint16_t doubleclick=0;
void loop() {
  display.setTextSize(2); // czcionka. Zalecany zakres: 1-2
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,0); //zwiększ x po klatce
  display.println(singleclick);
  display.println(doubleclick);
 if(!counted)
  {
    if (digitalRead(BUTTON))  //jeśli button jest wciśnięty
    { //to dioda mruga
 
      unsigned long currentTime = millis();
      if (currentTime - lastClickTime <= DOUBLECLICKINTERVAL) {
        doubleclick++;
        singleclick--;
        Serial.println("Double Click,");
      } else {
        singleclick++;
        Serial.println("Single Click,");
      }
      lastClickTime = currentTime;
      counted=1;
    }
    else{
      counted=0;
    }
  }
  else{
    if(!digitalRead(BUTTON)) counted=0;
  }
  display.display();
  display.clearDisplay();
}