Program zawiera przykładowy tryb graficzny oraz po kliknięciu przycisku start przepisuje tekst z ramki w odpowiednie pole

Docelowy program powinien wyglądać tak :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
//by Cygan
#include <windows.h>

 LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 HINSTANCE g_hinst;

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
                                         LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
   MSG  msg ;    
   WNDCLASS wc = {0};
   wc.lpszClassName = TEXT( "Nazwa" ); //Nazwa naszej aplikacji
   wc.hInstance     = hInstance ;
   wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE); //Kolor tła - standardowy win
   wc.lpfnWndProc   = WndProc ; //Nazwa procedury obsługi zdarzeń
   wc.hCursor       = LoadCursor(0, IDC_ARROW); //Wygląd kursora aplikacji

   g_hinst = hInstance;
   
   RegisterClass(&wc);
   CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("przykład1"), //Tekst w nagłówku okna głównego
                 WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, //Flagi okna głównego
                 150, 150, 400, 280, 0, 0, hInstance, 0);   //pozycja X, Y, szerokość i wysokość okna, a także wskaźnik na instancję aplikacji

   while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
     TranslateMessage(&msg);
     DispatchMessage(&msg);
   }
   return (int) msg.wParam;
}

 LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
//Procedura obsługi zdarzeń - serce API
{
  static HWND Opt[12]; //Tablica kontrolek - ile kontrolek tyle elementów tu 12
     
   switch(msg)  
   {
         case WM_CREATE: //tworzenie wszystkich kontrolek
          //Lista tworzonych kontrolek, np:
        Opt[0]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Start"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD ,
                              15, 180, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 1, NULL, NULL);
                             
         Opt[1]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Kolor"),  
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_GROUPBOX,
                              15, 25, 120, 125,        
                              hwnd, (HMENU) 2, NULL, NULL);  
                             
         Opt[2]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Zielony"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_AUTORADIOBUTTON,
                              30, 50, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 3, NULL, NULL);
                             
         Opt[3]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Niebieski"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_AUTORADIOBUTTON,
                              30, 80, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 4, NULL, NULL);
                             
         Opt[4]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Styl"),  
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_GROUPBOX,
                              150, 25, 175, 125,        
                              hwnd, (HMENU) 5, NULL, NULL);    
                             
         Opt[5]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Pogrubienie"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_AUTORADIOBUTTON,
                              160, 50, 120, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 6, NULL, NULL);    
                             
          Opt[6]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Pochylenie"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_AUTORADIOBUTTON,
                              160, 80, 120, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 7, NULL, NULL);  
                             
          Opt[7]=CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Normlalny"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_AUTORADIOBUTTON,
                              160, 110, 120, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 8, NULL, NULL);  
                             
            Opt[8]=CreateWindow(TEXT("STATIC"), TEXT("Tekst"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD ,
                              120, 180, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 9, NULL, NULL);
                             
           Opt[9]=CreateWindow(TEXT("EDIT"), TEXT(" "),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER,
                              160, 180, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 10, NULL, NULL);      
                             
           Opt[10]=CreateWindow(TEXT("STATIC"), TEXT("Start"),    
                              WS_VISIBLE | WS_CHILD ,
                              160, 220, 80, 25,        
                              hwnd, (HMENU) 11, NULL, NULL);                                              
                             
                             
                                                                                                                                                                             
                                 
       /*   Opt[1] = CreateWindow(.....          */
                                             
     break;
         
     case WM_COMMAND: //obsluga kliknięcia w kontrolkę
         switch(LOWORD(wParam)) //numer kontrolki
         {            
               case 1: //kontrolka nr 1 parametr (HMENU)1 w CreateWindow
               
               char napis[100];
               GetWindowText(Opt[9],napis,100);
               SetWindowText(Opt[10],TEXT(napis));
               
               
                                         
           break;

               case 2: //po kliknięciu na kontrolkę nr 2 - koniec programu
                                       PostQuitMessage(0);
           break;
           //case 3:........ obsługa wszystkich kontrolek  

          }
     break; //koniec obsługi kliknięcia na kontrolkę
       
     case WM_DESTROY: //zdarzenie zamknięcia głównego okna
          PostQuitMessage(0);
     break;
   }
   return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}
C