Szkolna aplikacja zapisująca dane uczniów w tablicy VECTOR z wykorzystaniem rekordów, oraz zapisująca i odczytująca z pliku z użyciem iteratorów.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
using namespace std;

struct uczen
{
        string imie, nazwisko;
        int numer;
};

class klasa
{
                vector <struct uczen> spis;
       
        public:
                void wprowadz();
                void wypisz();
                void zapiszDoPliku(const char *);
//              void wczytajZPliku(const char *);                
};

void klasa::wprowadz()
{
        int iloscUczniow;
        struct uczen wprowadzany;
        cout << "Ilosc uczniow: ";
        cin  >> iloscUczniow;
        for (int i=0; i<iloscUczniow; i++)
        {
                cout << "Nr Imie Nazwisko: ";
                cin >> wprowadzany.numer
                        >> wprowadzany.imie
                        >> wprowadzany.nazwisko;
                spis.push_back(wprowadzany); //TU WSTAW do tablicy nowy rekord
        }
}


void klasa::wypisz()
{
        for (vector<struct uczen>::iterator it = spis.begin(); it != spis.end(); ++it)
        {
                cout << it->numer << " "
                         << it->imie << " "
                         << it->nazwisko << "\n";
        }
}void klasa::zapiszDoPliku(const char *nazwa)
{
        ofstream plik;
        plik.open(nazwa);
        for (vector<struct uczen>::iterator it = spis.begin(); it != spis.end(); ++it)
        {
                plik << it->numer << " "
                         << it->imie << " "
                         << it->nazwisko << "\n";
        }
        plik.close();  
}int main(int argc, char** argv) {
        klasa TI;
        TI.wprowadz();
        TI.wypisz();
        TI.zapiszDoPliku("c:\\a.txt");
        return 0;
}
C