Program służący do obsługi diod LED podłączonych do portu LPT wg. schematu.

Schemat podłączenia:

Port LPT musi zostać najpierw odblokowany w systemie Windows.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
//by Michuu^^
uses crt;

const
tab:array[1..8] of integer=(1,2,4,8,16,32,64,128);
OFF = 0;
ALL = 255;

var
speed,on_off,i,adr,prt{zmienna zwraca 0 jeśli nie było błędów w procedurze val}:integer;
wybor:char;
adr2:string;

procedure menu;
        begin
                clrscr;
                writeln('1. Zmien Delay (= ', speed,')');
                writeln('2. ON-OFF');
                writeln('3. Po kolei');
                writeln('4. Wstecz');
                writeln('5. Do srodka i z powrotem');
                writeln('6. Do srodka');
                writeln('7. Od srodka');
                writeln('8. Z wyborem');
                writeln('9. Mruganie');
                writeln('M. Mruganie naprzemian');
                writeln('K. Knight Rider :D');
                writeln('L. Losowo');
                writeln('P. Zmiana portu (= ',adr2,')');
                writeln('0. Wyjscie');
        end;
       
procedure zmiana_delay;
        begin
                write('Podaj nowy delay: ');
                readln(speed);
                if speed<1 then speed:=1;
                menu;
        end;
       
procedure onoff;
        begin
                if ON_OFF=0 then
                        begin
                                port[adr]:=ALL;
                                ON_OFF:=1;
                        end
                else if ON_OFF=1 then
                        begin
                                port[adr]:=OFF;
                                ON_OFF:=0;
                        end;
        end;
       
procedure po_kolei;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=1 to 8 do
                                begin
                                        delay(speed);
                                        port[adr]:=tab[i];
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;
       
procedure wstecz;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=8 downto 1 do
                                begin
                                        delay(speed);
                                        port[adr]:=tab[i];
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;

procedure do_srodka_i_z_powrotem;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=1 to 8 do
                                begin
                                        delay(speed);
                                        port[adr]:=tab[i]+(tab[9-i]);
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;

procedure do_srodka;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=1 to 4 do
                                begin
                                        delay(speed);
                                        port[adr]:=tab[i]+(tab[9-i]);
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;   
       
procedure od_srodka;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=4 downto 1 do
                                begin
                                        delay(speed);
                                        port[adr]:=tab[i]+(tab[9-i]);
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;
       
procedure z_wyborem;
        var
                pomoc:integer;
                test:array[1..8] of byte;
                wybor1:char;
        begin
                for i:=1 to 8 do test[i]:=0;
                pomoc:=0;
                port[adr]:=OFF;
                writeln('Nacisnij klawisze od 1 do 8 aby zaswiecic dana diode, aby wyjsc nacisnij 0...');
                repeat
                wybor1:=readkey;
                        case wybor1 of
                        '1':
                                begin
                                        if test[1]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[1];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[1]:=1;
                                                end
                                        else if test[1]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[1];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[1]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '2':
                                begin
                                        if test[2]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[2];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[2]:=1;
                                                end
                                        else if test[2]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[2];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[2]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '3':
                                begin
                                        if test[3]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[3];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[3]:=1;
                                                end
                                        else if test[3]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[3];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[3]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '4':
                                begin
                                        if test[4]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[4];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[4]:=1;
                                                end
                                        else if test[4]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[4];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[4]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '5':
                                begin
                                        if test[5]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[5];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[5]:=1;
                                                end
                                        else if test[5]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[5];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[5]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '6':
                                begin
                                        if test[6]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[6];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[6]:=1;
                                                end
                                        else if test[6]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[6];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[6]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '7':
                                begin
                                        if test[7]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[7];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[7]:=1;
                                                end
                                        else if test[7]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[7];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[7]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        '8':
                                begin
                                        if test[8]=0 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc+tab[8];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[8]:=1;
                                                end
                                        else if test[8]=1 then
                                                begin
                                                        pomoc:=pomoc-tab[8];
                                                        port[adr]:=pomoc;
                                                        test[8]:=0;
                                                end;                                           
                                end;
                        end;
                until wybor1='0';
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;
       
procedure mruganie;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        port[adr]:=ALL;
                        delay(speed);
                        port[adr]:=OFF;
                        delay(speed);
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;
       
procedure knight;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        for i:=1 to 8 do
                                begin
                                        port[adr]:=tab[i];
                                        delay(speed);
                                end;
                        for i:=7 downto 2 do
                                begin
                                        port[adr]:=tab[i];
                                        delay(speed);
                                end;
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;

procedure losowo;      
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                randomize;
                repeat
                        while port[adr]=tab[i] do
                        i:=random(8)+1;                
                        port[adr]:=tab[i];                     
                        delay(speed);
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;  
        end;   

procedure mruganie2;
        begin
                writeln('Aby zakonczyc, nacisnij dowolny klawisz...');
                repeat
                        port[adr]:=tab[1]+tab[3]+tab[5]+tab[7];
                        delay(speed);
                        port[adr]:=tab[2]+tab[4]+tab[6]+tab[8];
                        delay(speed);
                until keypressed;
                port[adr]:=OFF;
                clrscr;
                menu;
        end;   
       
procedure adres;
        begin
                write('Podaj nowy port: ');
                readln(adr2);
                val(adr2,adr,prt);
                menu;
        end;

////////////////////   
//Wlasciwy program//
////////////////////

begin
adr2:='$E800';
val(adr2,adr,prt);
speed:=50;
ON_OFF:=0;

repeat
menu;
wybor:=readkey;

case upcase(wybor) of
'1': zmiana_delay;     
'2': onoff;    
'3': po_kolei;
'4': wstecz;
'5': do_srodka_i_z_powrotem;
'6': do_srodka;
'7': od_srodka;
'8': z_wyborem;
'9': mruganie; 
'K': knight;   
'L': losowo;
'M': mruganie2;
'P': adres;
end;

until wybor='0';

port[adr]:=OFF;
end.