standardowa biblioteka ma problem z otwarciem plików poprzez ifstream  problem można rozwiązać poprzez skopiowanie pliku do katalogu tymczasowego aplikacji

problem ten będziemy rozwiązywać wraz z zadaniem ze zbioru maturalnego 65.3

kod pliku mainpage.xaml.cpp

używam nazwe projektu file_picker jeżeli wasz projekt nazywa się inaczej musicie zmienić file_picker na nazwę waszego projektu w wszystkich skopiowanych plikach

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#include "pch.h"
#include "MainPage.xaml.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <ppltasks.h>
#include <pplawait.h>
#include <winrt/Windows.Foundation.h>
using namespace file_picker;
using namespace concurrency;
using namespace Platform;
using namespace Windows::Foundation;
using namespace Windows::Foundation::Collections;
using namespace Windows::UI::Xaml;
using namespace Windows::UI::Xaml::Controls;
using namespace Windows::UI::Xaml::Controls::Primitives;
using namespace Windows::UI::Xaml::Data;
using namespace Windows::UI::Xaml::Input;
using namespace Windows::UI::Xaml::Media;
using namespace Windows::UI::Xaml::Navigation;
using namespace Windows::Storage;
using namespace Windows::Storage::Pickers;
using namespace Windows::UI::Xaml;
using namespace Windows::UI::Xaml::Controls;
using namespace Windows::UI::Xaml::Navigation;

 

MainPage::MainPage()
{
InitializeComponent();
}

void file_picker::MainPage::click(Platform::Object^ sender, Windows::UI::Xaml::RoutedEventArgs^ e)
{

FileOpenPicker^ openPicker = ref new FileOpenPicker();
openPicker->ViewMode = PickerViewMode::Thumbnail;
openPicker->SuggestedStartLocation = PickerLocationId::Desktop;
openPicker->FileTypeFilter->Append(".txt");
create_task(openPicker->PickSingleFileAsync()).then([this](StorageFile^ file)
{
if (file)
{
int num1, num2, result=0;
String^ path_local = Windows::Storage::ApplicationData::Current->LocalFolder->Path;
String^ path = Windows::Storage::ApplicationData::Current->LocalFolder->Path +"\"+ file->Name;
std::wstring conv_1_a(path->Begin());
std::string conv_1_b(conv_1_a.begin(), conv_1_a.end());
std::wstring conv_2_a(path_local->Begin());
std::string conv_2_b(conv_2_a.begin(), conv_2_a.end());
std::ifstream in_file;
do {
in_file.open(conv_1_b);
} while (!in_file.good());
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
in_file >> num1;
in_file >> num2;
result += num1/nwd(num1, num2);
}
std::ofstream out_file(conv_2_b + "\\wynik.txt");
out_file << "wynik:" << result;
Output1->Text = "number:"+result;
Output2->Text = "scieżka pliku skopiowanego:"+path;
in_file.close();
out_file.close();
}
else
{
Output1->Text = "Operation cancelled.";
}
});
}
int file_picker::MainPage::nwd(int a, int b) {
if (b == 0)
return a;
return nwd(b, a % b);
}

interfejs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<Page
x:Class="file_picker.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="using:file_picker"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d"
Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">

<Grid>
<StackPanel>
<TextBlock Text="zadanie 63.5" FontSize="36"></TextBlock>
<Button Height="150" Width="500" Click="click" FontSize="36">wybierz plik</Button>
<TextBlock x:Name="Output1" Height="150" />
<TextBlock x:Name="Output2" Height="150" />
</StackPanel>
</Grid>
</Page>

deklaracja funkcji w pliku nagłówkowym mainpage.xaml.h

wklejamy to zaraz pod znacznikiem „private:”

1
2
void click(Platform::Object^ sender, Windows::UI::Xaml::RoutedEventArgs^ e);
int nwd(int a, int b);
C