Prosty dzienniczek ucznia z obsługą plików tekstowych w języku Pascal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
uses crt, sysutils;

const
plik='dziennik.dat';

type
uczen = record
imie, nazwisko:string;
end;

var
v1:string;
a,i,x,z,nr,v2,er:integer;
tab:array[1..100] of uczen;
tn:char;
f:file of uczen;

label kejs, menu, petla;

procedure sortuj;
begin
     writeln('Sortuje...');
     petla:
     for nr:=1 to z do
     if (upcase(tab[nr].nazwisko)+upcase(tab[nr].imie))>(upcase(tab[nr+1].nazwisko)+upcase(tab[nr+1].imie)) then
        begin
          tab[z+1]:=tab[nr];
          tab[nr]:=tab[nr+1];
          tab[nr+1]:=tab[z+1];
        end;

     for nr:=1 to z do
     if (upcase(tab[nr].nazwisko)+upcase(tab[nr].imie))>(upcase(tab[nr+1].nazwisko)+upcase(tab[nr+1].imie)) then goto petla;

     delay(1000);
     goto menu;
end;

begin
clrscr;
nr:=0;
z:=0;
writeln('..::Dzienniczek::..');
menu:
clrscr;
writeln('..::Dzienniczek::..');
writeln('Wybierz dzialanie:');
writeln('1 - dodawanie ucznia');
writeln('2 - usuwanie ucznia');
writeln('3 - wyswietlanie dziennika');
writeln('4 - sortowanie');
writeln('5 - zapisz do pliku');
writeln('6 - wczytaj z pliku');
writeln('7 - wyjscie');

kejs:
readln(a);
case a of

1:
begin
     writeln('Dodawanie ucznia... (Q-koniec)');
     write('Ilosc uczniow: ');
     repeat
     readln(v1);
     val(v1,v2,er);
     until er=0;
     i:=v2;
     z:=z+i;
     for x:=1 to i do
         begin
         nr:=nr+1;
         write('Podaj imie: ');
         readln(tab[nr].imie);
         if (tab[nr].imie='q') or (tab[nr].imie='Q') then break;
         write('Podaj nazwisko: ');
         readln(tab[nr].nazwisko);
         writeln;
         end;
     writeln('Wczytano uczniow...');
     delay(1000);
     goto menu;
end;

2:
begin
     writeln('Usuwanie ucznia...');
     write('Podaj nr ucznia do usuniecia: ');
     readln(nr);
     writeln('Czy na pewno chcesz usunac ucznia: ',tab[nr].imie,' ',tab[nr].nazwisko,' ? [T/N]');
     readln(tn);
     if upcase(tn)='N' then goto menu
     else if upcase(tn)='T' then
     tab[nr].imie:='';
     tab[nr].nazwisko:='';
     delay(1000);
     tab[z+1]:=tab[nr];
     tab[nr]:=tab[z];
     z:=z-1;
     sortuj;
     end;

3:
begin
     writeln('Wyswietlanie dziennika...');
     for nr:=1 to z do
     begin
     write(nr,'. ',tab[nr].imie,' ',tab[nr].nazwisko);
     writeln;
     end;
     readkey;
     goto menu;
end;

4: sortuj;

5:
begin
assign(f,plik);
rewrite(f);
for nr:=1 to z do
    write(f,tab[nr]);
close(f);
writeln('Zapisano...');
delay(1000);
goto menu;
end;

6:
begin
assign(f,plik);
if not FileExists(plik) then
   begin
        writeln ('Plik nie istnieje...');
        delay(1000);
        goto menu;
   end
   else
       begin
       reset(f);
       nr:=0;
       repeat
             nr:=nr+1;
             seek(f,nr-1);
             read(f,tab[nr]);
             until EOF(f);
       z:=nr;
       close(f);
       writeln('Wczytano...');
       delay(800);
       goto menu;
   end;
end;

7: halt;

else
goto kejs;
end;

readkey;
end.